Obchodní podmínky společnosti NETIA® s.r.o.

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu vzdělávacích služeb od společnosti NETIA® s.r.o., IČO: 25588869, se sídlem Hliníky 259, 679 72 Kunštát, Česká republika zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36167.

1.1. Definice

 1. Vzdělávací a trainingové služby společnosti NETIA® s.r.o. (dále jen NETIA®) znamenají školení, kurzy, workshopy, semináře, webináře, konference, hands on laby, certifikační testy a další vzdělávací aktivity poskytované prostřednictvím NETIA®. Vzdělávací a trainingové služby NETIA® mohou mít různý formát (např. otevřená školení, uzavřená školení, virtuální školení, on-demand kurzy, learning subscription).
 2. Obchodní podmínky znamenají tento dokument nazvaný „Obchodní podmínky společnosti NETIA® s.r.o.“.
 3. Školicí materiály jsou veškeré písemné, obrazové a zvukové materiály, které jsou součástí vzdělávací služby, a to v jakékoliv formě včetně elektronické.

1.2. Objednávky vzdělávacích služeb

 1. Zákazník může objednat vzdělávací službu formou elektronickou (e-mail, on-line formulář) nebo písemnou (osobně, poštou). NETIA® po přijetí objednávky zašle zákazníkovi potvrzení o rezervaci vzdělávací služby.
 2. Smluvní strany tímto souhlasí, že svou obchodní činnost mohou provádět elektronicky, a to včetně vytvoření smlouvy, zadání objednávky a jejího přijetí.
  Smluvní strany dále souhlasí s tím, že nebudou zpochybňovat platnost nebo vynutitelnost takto uzavřených obchodů podle ustanovení jakéhokoli příslušného zákona souvisejícího s povinností stran, že určité smlouvy mají být písemné nebo podepsány stranami. Smluvní strany také souhlasí, že bude přípustné předložit jako důkaz v soudním, arbitrážním, smírčím nebo administrativním řízení elektronické dokumenty v tištěné podobě ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako je tomu u jiných obchodních záznamů vzniklých a uchovávaných v papírové podobě.
 3. K převzetí vzdělávacích služeb NETIA® dojde k datu uskutečnění těchto služeb společností NETIA®.

1.3. Zrušení, přesunutí vzdělávacích služeb

1.3.1 Zrušení společností NETIA®

 1. Není-li společností NETIA® uvedeno jinak nebo není-li písemně dohodnuto něco jiného, začínají všechny vzdělávací a trainingové služby v den uvedený společností NETIA® v potvrzení o registraci nebo v pozvánce na vzdělávací službu. NETIA® si vyhrazuje právo změny 5 pracovních dnů před datem zahájení vzdělávací služby. V případě změny nebo zrušení vzdělávací a trainingové služby bude o této skutečnosti zákazník informován.
 2. Společnost NETIA® vyvine veškeré přiměřené úsilí oznámit zákazníkovi zrušení vzdělávací služby. Nelze-li vzdělávací službu přeplánovat na jiný termín, zákazník může mít nárok na náhradu veškerých předem zaplacených poplatků za zrušené vzdělávací a trainingové služby NETIA®, jinak však nemá nárok na žádnou kompenzaci vynaložených nákladů, ztrát nebo škod vzniklých v důsledku tohoto zrušení.
 3. Společnost NETIA® si vyhrazuje právo přesunout datum konání vzdělávací a trainingové služby z důvodu vyšší moci, onemocnění lektora, živelné katastrofy, a dalších skutečností, které nemůže ovlivnit. Přihlášení účastníci budou kontaktováni a informováni o změně termínu.
 4. Pracovní dny NETIA® jsou pondělí až pátek s výjimkou místních dnů pracovního klidu.

1.3.2 Zrušení zákazníkem

 1. Při zrušení vzdělávací a trainingové služby nebo při přeplánování účasti na vzdělávací službě přijatém společností NETIA® méně než 5 pracovních dní před datem zahájení, bude zákazníkovi účtován storno poplatek v plné výši ceny vzdělávací služby. Zákazník má právo nahradit přihlášeného účastníka jinou osobou, pak nebude účtován žádný storno poplatek.
 2. Pracovní dny NETIA® jsou pondělí až pátek s výjimkou místních dnů pracovního klidu.

1.4. Platby

 1. Společnost NETIA® si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny vzdělávacích služeb. V případě takové změny budou potvrzené registrace a objednávky vystavené do 30 dní od změny ceny fakturovány v původní výši.
 2. Ceny nezahrnují daně z přidané hodnoty, prodeje, používání, poskytnutí služby a podobné daně a/nebo celní poplatky. Tyto daně a poplatky – pokud jim vzdělávací a trainingové služby NETIA® podléhají – budou připočteny k částce fakturované společností NETIA®.
 3. Veškeré platby za vzdělávací a trainingové služby NETIA® musí být provedeny do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Tyto platební podmínky podléhají schválení společností NETIA®. Společnost NETIA® může v případech, kdy to bude dle společnosti NETIA® opodstatněné vzhledem k finanční situaci zákazníka, jeho platební morálce nebo povaze vztahu zákazníka se společností NETIA®, platební podmínky změnit.
 4. NETIA® si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Účast na kurzu je podmíněna zaplacením zálohové faktury.

1.5. Duševní vlastnictví

 1. Veškeré školicí materiály, poskytnuté pro používání během vzdělávací služby, jsou díla společnosti NETIA® nebo díla poskytovatele původního obsahu chráněná autorskými právy. Není-li stanoveno jinak, jsou školicí materiály poskytovány výhradně pro použití osobou využívající vzdělávací službu, nesmí je používat žádná jiná osoba a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo modifikovány bez písemného souhlasu společnosti NETIA®.

1.6. Nápravná opatření a závazky

 1. Celková odpovědnost společnosti NETIA® vůči zákazníkovi bude z jakéhokoli důvodu reklamace, žaloby a vůči všem pohledávkám dle těchto podmínek omezena na částku zaplacenou zákazníkem za vzdělávací a trainingové služby NETIA®, které způsobily danou reklamaci, žalobu nebo pohledávku. Toto omezení platí pro všechny reklamace, žaloby a pohledávky včetně – aniž by si následující výčet dělal nárok na úplnost – porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiných deliktů. Společnost NETIA® nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli následné, speciální, nepřímé, náhodné nebo sankční škody, zejména za ztrátu dat, ztrátu zisků či ztrátu úspor nebo příjmů, i když byla na možnost takových škod upozorněna.
 2. V žádném případě nemůže být na společnost NETIA® podána žaloba více než jeden rok po vzniku důvodu této žaloby.
 3. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH JSOU JEDINÁ A VÝHRADNÍ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ZÁKAZNÍKA.

1.7. Všeobecné podmínky

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k dočasnému přerušení online vzdělávacích služeb. Společnost NETIA® vyvine přiměřené úsilí takovým přerušením zabránit nebo je minimalizovat.
 2. Společnost NETIA® může v jednotlivých případech, když to bude považovat za riziko pro bezpečnost nebo ochranu ostatních účastníků vzdělávacích služeb nebo prostor, kde se vzdělávací služba poskytuje, odmítnout přijetí účastníka. Společnost NETIA® může kromě toho požadovat, aby každá osoba, která poruší její pravidla, opustila prostory společnosti NETIA® nebo jiné prostory, kde se vzdělávací služba poskytuje. Poplatky zaplacené za účastníka vzdělávací služby, jemuž není za těchto okolností účast umožněna, propadají a zákazník nemá nárok na žádnou náhradu.
 3. Společnost NETIA® neodpovídá za opožděné plnění nebo nesplnění kvůli příčinám, které nemůže odpovídajícím způsobem ovlivnit.
 4. S výjimkou práv společnosti NETIA® vztahujících se k využívání subdodavatelů nemůže žádná ze stran postoupit svá práva nebo povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Společnost NETIA® však může kdykoli po předchozím písemném oznámení převést jakákoli práva a povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách na přidružený subjekt. Tyto obchodní podmínky jsou závazné a ve prospěch stran a jejich příslušných nástupců a povolených subjektů, na něž byla práva a povinnosti převedeny.
 5. Zákazník bere na vědomí, že schopnost společnosti NETIA® dodat vzdělávací a trainingové služby NETIA® závisí na plné a včasné spolupráci zákazníka s NETIA® a také na přesnosti a úplnosti všech informací a dat, které zákazník společnosti NETIA® poskytne.
 6. Spory, vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, budou řešeny podle legislativy země a místa, kde společnost NETIA® přijala objednávku.
 7. Bude-li zjištěno, že nějaká podmínka nebo ustanovení těchto obchodních podmínek jsou protiprávní nebo nevynutitelné, platnost nebo vynutitelnost zbývajících smluvních podmínek nebo ustanovení se nemění a zůstávají plně platné.
 8. Neuplatní-li některá ze stran některé ze svých práv vyplývajících z těchto obchodních podmínek, neznamená to a ani to nebude považováno za vzdání se nebo pozbytí těchto práv.
 9. Tyto obchodní podmínky, jakékoli příslušné potvrzení objednávky společností NETIA®, tvoří celou dohodu mezi společností NETIA® a zákazníkem a nahrazují veškerou předchozí komunikaci, vyjádření nebo dohody stran, ať již ústní nebo písemné, týkající se transakcí dle těchto obchodních podmínek. Žádné další nebo jiné obchodní podmínky zákazníka neplatí. Koupě ze strany zákazníka znamená, že zákazník přijal tyto obchodní podmínky, které nelze změnit jinak, než dodatkem podepsaným zplnomocněnými zástupci obou stran.